Có 2 kết quả:

困难在于 kùn nán zài yú ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄗㄞˋ ㄩˊ困難在於 kùn nán zài yú ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄗㄞˋ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the problem is...

Từ điển Trung-Anh

the problem is...