Có 1 kết quả:

拉丁 lā dīng

1/1

lā dīng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Latin

Từ điển Trung-Anh

(1) Latin
(2) (in former times) to press-gang
(3) to kidnap and force people into service