Có 1 kết quả:

拉家常 lā jiā cháng

1/1

lā jiā cháng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to talk or chat about ordinary daily life