Có 1 kết quả:

喇叭 lǎ bā ㄌㄚˇ ㄅㄚ

1/1

Từ điển phổ thông

cái loa phóng thanh

Một số bài thơ có sử dụng