Có 1 kết quả:

喇叭 lǎ bā

1/1

lǎ bā [lǎ ba]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái loa phóng thanh

Một số bài thơ có sử dụng