Có 1 kết quả:

喇叭花 lǎ ba huā

1/1

lǎ ba huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

morning glory