Có 2 kết quả:

喇叭裤 lǎ ba kù喇叭褲 lǎ ba kù

1/2

lǎ ba kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flared trousers
(2) bell-bottomed pants

lǎ ba kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flared trousers
(2) bell-bottomed pants