Có 1 kết quả:

喇嘛 lǎ má

1/1

lǎ má [lǎ ma]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tổ sư Lạt Ma