Có 1 kết quả:

喇嘛 lǎ ma

1/1

lǎ ma [lǎ má]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism