Có 1 kết quả:

喇沙 lǎ shā

1/1

lǎ shā [lǎ shā]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

laksa, spicy noodle soup of Southeast Asia