Có 2 kết quả:

蜡虫 là chóng蠟蟲 là chóng

1/2

là chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese white wax bug (Ericerus pela)

là chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese white wax bug (Ericerus pela)