Có 2 kết quả:

蜡疗 là liáo蠟療 là liáo

1/2

là liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wax therapy (used to treat arthritis etc)

là liáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wax therapy (used to treat arthritis etc)