Có 1 kết quả:

辣妹子 là mèi zi ㄌㄚˋ ㄇㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sassy young woman or pretty girl (esp. one from China's spice belt: Guizhou, Hunan, Jiangxi, Sichuan and Yunnan)