Có 2 kết quả:

蜡烛不点不亮 là zhú bù diǎn bù liàng ㄌㄚˋ ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˋ蠟燭不點不亮 là zhú bù diǎn bù liàng ㄌㄚˋ ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

some people have to be pushed for them to take action

Từ điển Trung-Anh

some people have to be pushed for them to take action