Có 2 kết quả:

莱菔 lái fú萊菔 lái fú

1/2

lái fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

radish

lái fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radish