Có 2 kết quả:

來回來去地 lái huí lái qù de来回来去地 lái huí lái qù de

1/2

Từ điển Trung-Anh

backwards and forwards

Từ điển Trung-Anh

backwards and forwards