Có 2 kết quả:

來火 lái huǒ来火 lái huǒ

1/2

lái huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry

lái huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry