Có 2 kết quả:

賴以 lài yǐ赖以 lài yǐ

1/2

lài yǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rely on
(2) to depend on