Có 2 kết quả:

蓝背八色鸫 lán bèi bā sè dōng ㄌㄢˊ ㄅㄟˋ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ藍背八色鶇 lán bèi bā sè dōng ㄌㄢˊ ㄅㄟˋ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-rumped pitta (Hydrornis soror)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-rumped pitta (Hydrornis soror)