Có 2 kết quả:

蓝翅八色鸫 lán chì bā sè dōng ㄌㄢˊ ㄔˋ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ藍翅八色鶇 lán chì bā sè dōng ㄌㄢˊ ㄔˋ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged pitta (Pitta moluccensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged pitta (Pitta moluccensis)