Có 2 kết quả:

蓝翅叶鹎 lán chì yè bēi藍翅葉鵯 lán chì yè bēi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged leafbird (Chloropsis cochinchinensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged leafbird (Chloropsis cochinchinensis)