Có 2 kết quả:

蓝翅噪鹛 lán chì zào méi藍翅噪鶥 lán chì zào méi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged laughingthrush (Trochalopteron squamatum)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-winged laughingthrush (Trochalopteron squamatum)