Có 2 kết quả:

蓝大翅鸲 lán dà chì qú藍大翅鴝 lán dà chì qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grandala (Grandala coelicolor)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grandala (Grandala coelicolor)