Có 2 kết quả:

蓝光光盘 lán guāng guāng pán ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ藍光光盤 lán guāng guāng pán ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Blu-ray disk, Sony high definition DVD disk

Từ điển Trung-Anh

Blu-ray disk, Sony high definition DVD disk