Có 2 kết quả:

蓝喉蜂虎 lán hóu fēng hǔ ㄌㄢˊ ㄏㄡˊ ㄈㄥ ㄏㄨˇ藍喉蜂虎 lán hóu fēng hǔ ㄌㄢˊ ㄏㄡˊ ㄈㄥ ㄏㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-throated bee-eater (Merops viridis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-throated bee-eater (Merops viridis)