Có 2 kết quả:

蓝喉太阳鸟 lán hóu tài yáng niǎo藍喉太陽鳥 lán hóu tài yáng niǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Mrs. Gould's sunbird (Aethopyga gouldiae)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Mrs. Gould's sunbird (Aethopyga gouldiae)