Có 2 kết quả:

蓝喉仙鹟 lán hóu xiān wēng ㄌㄢˊ ㄏㄡˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄥ藍喉仙鶲 lán hóu xiān wēng ㄌㄢˊ ㄏㄡˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-throated flycatcher (Cyornis rubeculoides)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-throated flycatcher (Cyornis rubeculoides)