Có 2 kết quả:

蓝菌门 lán jūn mén藍菌門 lán jūn mén

1/2

lán jūn mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (phylum of blue-green algae)

lán jūn mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (phylum of blue-green algae)