Có 2 kết quả:

蓝菌门 lán jūn mén ㄌㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄇㄣˊ藍菌門 lán jūn mén ㄌㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄇㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (phylum of blue-green algae)

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (phylum of blue-green algae)