Có 2 kết quả:

蓝绿菌 lán lǜ jūn藍綠菌 lán lǜ jūn

1/2

lán lǜ jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)

lán lǜ jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)