Có 2 kết quả:

蓝绿藻 lán lǜ zǎo藍綠藻 lán lǜ zǎo

1/2

lán lǜ zǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)

lán lǜ zǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)