Có 2 kết quả:

蓝眉林鸲 lán méi lín qú藍眉林鴝 lán méi lín qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan bluetail (Tarsiger rufilatus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan bluetail (Tarsiger rufilatus)