Có 2 kết quả:

蓝皮书 lán pí shū藍皮書 lán pí shū

1/2

lán pí shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

an official report (e.g. governmental)

lán pí shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an official report (e.g. governmental)