Có 2 kết quả:

蓝头红尾鸲 lán tóu hóng wěi qú ㄌㄢˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄑㄩˊ藍頭紅尾鴝 lán tóu hóng wěi qú ㄌㄢˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-capped redstart (Phoenicurus coeruleocephala)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-capped redstart (Phoenicurus coeruleocephala)