Có 2 kết quả:

蓝胸秧鸡 lán xiōng yāng jī藍胸秧雞 lán xiōng yāng jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-breasted rail (Gallirallus striatus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-breasted rail (Gallirallus striatus)