Có 2 kết quả:

蓝腰短尾鹦鹉 lán yāo duǎn wěi yīng wǔ ㄌㄢˊ ㄧㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄨㄟˇ ㄧㄥ ㄨˇ藍腰短尾鸚鵡 lán yāo duǎn wěi yīng wǔ ㄌㄢˊ ㄧㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄨㄟˇ ㄧㄥ ㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-rumped parrot (Psittinus cyanurus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-rumped parrot (Psittinus cyanurus)