Có 4 kết quả:

蓝移 lán yí藍移 lán yí闌遺 lán yí阑遗 lán yí

1/4

lán yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blue shift (in the Doppler effect)

lán yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blue shift (in the Doppler effect)

lán yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unclaimed articles

lán yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unclaimed articles