Có 2 kết quả:

烂透 làn tòu爛透 làn tòu

1/2

làn tòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotten to the core

làn tòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotten to the core