Có 2 kết quả:

滥用 làn yòng濫用 làn yòng

1/2

làn yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misuse
(2) to abuse

làn yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misuse
(2) to abuse