Có 2 kết quả:

烂账 làn zhàng爛賬 làn zhàng

1/2

làn zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

accounts in a rotten state

làn zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

accounts in a rotten state