Có 2 kết quả:

郎肯循环 láng kěn xún huán郎肯循環 láng kěn xún huán

1/2

Từ điển Trung-Anh

Rankine cycle (engineering)

Từ điển Trung-Anh

Rankine cycle (engineering)