Có 1 kết quả:

朗照 lǎng zhào

1/1

lǎng zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shine brightly
(2) (fig.) to perceive clearly