Có 2 kết quả:

浪子回头金不换 làng zǐ huí tóu jīn bù huàn ㄌㄤˋ ㄗˇ ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ浪子回頭金不換 làng zǐ huí tóu jīn bù huàn ㄌㄤˋ ㄗˇ ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a prodigal son returned home is worth more than gold

Từ điển Trung-Anh

a prodigal son returned home is worth more than gold