Có 2 kết quả:

劳务人员 láo wù rén yuán ㄌㄠˊ ㄨˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ勞務人員 láo wù rén yuán ㄌㄠˊ ㄨˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

contract workers (sent abroad)

Từ điển Trung-Anh

contract workers (sent abroad)