Có 1 kết quả:

老半天 lǎo bàn tiān ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) a long time