Có 2 kết quả:

老調重彈 lǎo diào chóng tán ㄌㄠˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄥˊ ㄊㄢˊ老调重弹 lǎo diào chóng tán ㄌㄠˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄥˊ ㄊㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to play the same old tune (idiom); unoriginal

Từ điển Trung-Anh

to play the same old tune (idiom); unoriginal