Có 2 kết quả:

老鴰 lǎo guā老鸹 lǎo guā

1/2

lǎo guā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a crow

lǎo guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a crow