Có 2 kết quả:

老譜 lǎo pǔ老谱 lǎo pǔ

1/2

lǎo pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old ways
(2) old habit

Một số bài thơ có sử dụng

lǎo pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old ways
(2) old habit