Có 1 kết quả:

老三篇 lǎo sān piān

1/1

lǎo sān piān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lao San Pian, three short essays written by Mao Zedong before the PRC was established