Có 1 kết quả:

勒令 lè lìng

1/1

lè lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to order
(2) to force