Có 2 kết quả:

类鼻疽单细胞 lèi bí jū dān xì bāo類鼻疽單細胞 lèi bí jū dān xì bāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

Pseudomonas pseudomallei

Từ điển Trung-Anh

Pseudomonas pseudomallei