Có 2 kết quả:

类地行星 lèi dì xíng xīng類地行星 lèi dì xíng xīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

terrestrial planet

Từ điển Trung-Anh

terrestrial planet